Film Archive : Yaroslav Zhalnin

Title of film

Gagarin. Pervyy v kosmose